Czy masz skończone 18 lat ?

Aby obejrzeć tę zawartość, musisz mieć co najmniej osiemnaście lat.

Czy masz skończone osiemnaście lat i chcesz oglądać treści dla dorosłych?

Tak mam powyżej 18 lat. nie dziękuję

……..……………………………. 

Miejscowość, data 

Adresat: EURA Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Nocznickiego 31A, 01-918 WARSZAWA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000840192, NIP: 1182209202, REGON: 38609775300000, kapitał zakładowy 10.000 PLN (w pełni opłacony), email: info@pleasureisland.eu 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Imię i Nazwisko………………................................................................................................................................  

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  

1)     …………………………………………………………………………………………………………………………

2)     …………………………………………………………………………………………………………………………

3)     …………………………………………………………………………………………………………………………

4)     …………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyna zwrotu…………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zamówienia………………………………………… 

 

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma. 

 

Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć): 

 

  • Na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………...................................................... 

  • którego właścicielem jest ……………………………………………………………...…………….......  

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. 

 

Imię i Nazwisko Kupującego: ……………………………………………… 

 

Adres Kupującego: …………………………………………………………. 

  

Data i Podpis Konsumenta 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)